เปิด
กานจนา ยอดวิเชียร
กานจนา ยอดวิเชียร LV19
进阶选秀歌手 43 years old

กรุณาอัปโหลดดนตรีบรรเลงก่อน